Direkte: Studentparlamentet 22. april

Tegnforklaring om de ulike listene:
(m) – Moderat Liste (største posisjonsgruppe, 7 mandater)
(ssl) – Sosialistisk Studentlag (de facto største opposisjonsgruppe, 3 mandater)
(sds) – Sosialdemokratiske Studenter (også i posisjon, 2 mandater)
(f) – Finnmarkslista (2 mandater)
(p) – Pedagogisk Liste (2 mandater)

16.50 I dagens møte: Vedtektsendringer, spørsmål om UiT skal ha en valgt eller ansatt rektor og ikke minst vårfordelingen av semesteravgiftsmidlene.

Innkalling og saksliste

17.05 Christian Nilsen (ISU) mener at sakspapirene som sådan bryter mot parlamentets regelverk på grunn av mindretallsinnstillingen. Ordstyrer griper inn når Matias Kjerstad kaller innsigelsen «uforsvarlig», «uansvarlig» og «uverdig». Årsaken er at mindretallet i semesteravgiftskomiteen har valgt å anbefale en søknad fra en studentorganisasjon som har søkt om støttemidler etter 1. april. Ifølge Nilsen er dette tilstrekkelig til å bryte reglementet. Kjerstad svarer at parlamentet tidligere har behandlet søknader som har kommet inn etter fristen, senest høsten 2014.

Etter at ordstyrer har satt strek ber SSL om å heve streken igjen for å fortsette debatten. SSL, Sos.dem. og PL vil oppheve streken, men forslaget faller. Det er fullt kaos i saken.

17.20 Etter en kort pause er det enighet om at diskusjonen om komiteens mindretallsinnstilling kommer når den saken kommer, som sak 76. Ellers godkjennes innkallingen og sakslisten, med tillegget at det kommer en egen sak om Studentenes undervisningspris.

Orienteringer

Daniel Hermansen beklager at det kunne høres ut som han stilte et ultimatum om streaming av parlamentsmøtene. Han forteller videre at de nå skal diskutere med universitetsledelsen med stillingsbeskrivelse for et nytt studentombud, som snart kommer.

Kari Eie ber generelt AU om å holde riktig hatt på da en av AU-medlemmene sendte inn leserinnlegg som kunne tyde på at Studentparlamentet har valgt side i kampen om ordførervervet i høst. Hermansen svarer at SP ikke har tatt side når det gjelder hvem som skal være ordfører i Tromsø etter høstens valg.

17.25 Mats Beldo er glad for at det er en økning i søkertallene både til Tromsø og til Finnmark i år, og roser delegasjonen til NSO-landsmøtet. Oliver Mizero og Øyvind Dammerud henviser bare til sin skriftlige orientering.

Ida Sandvik Knutsen forteller at studentrepresentantene i utdanningsstrategisk utvalg har lov til å ta med inntil to studenter til neste møte, og spør om noen er interessert. Ingen umiddelbar jubel.

17.30 Marianne Haukland (som denne uken har SP-bingo i benkeradene) orienterer fra universitetsstyret. Hun orienterer om en rekke byggeprosjekter og om at Norut Alta vil bli kjøpt opp av Norut Tromsø. I sistnevnte tilfelle mener hun at mer tydelig informasjon fra UiT sin side kunne forhindret at det ble en stor debatt om saken i FInnmark. Hun forteller også om fusjonen med HiNa og HiH, at fusjonen vil skje fra 01.01.2016 og at det etableres et rektorråd og underutvalg som skal arbeide med en mest mulig sømløs fusjon. Det vil også bli opprettet en infonettside.

17.35 Aleksander Helberg (som skal bli far, kunne AU-leder Hermansen avsløre). Han beklager at det ikke ble sendt ut en skriftlig orientering, som bunner i at det har vært lite å orientere om. Fusjonen med Harstad nærmer seg slutten. «Det er ikke overalt i Norge som samskipnadene er like enige», sier han og forteller at fusjonene med Harstad og Finnmark trekkes frem som gode eksempler. Og så forteller en ny rapport at Kraft 2 kan bli opptil 45 % dyrere.

Applaus for Mats Beldo (nytt medlem i Norsk Studentorganisasjons sentralstyre) og Øyvind Dammerud (nytt medlem av NSOs fag- og forskningspolitisk komité).

Daniel Hermansen orienterer om streaming av møtene i Studentparlamentet. En lengre skriftlig vurdering av saken er vedlagt sakspapirene. Christian Nilsen forteller at han ikke er særlig interessert i at universitetet skal eie hans uttalelser. Etter at det blir klart at møtet ikke blir streamet, men tatt opp hvis parlamentet ønsker det, virker det ikke som noen er imot.

17.45 Ingen har spørsmål til organisasjonskonsulent Eva Marie Haugen om Super-SU (en sammenslutning av alle studentutvalgene på UiT). Jonas B. Johnsen (som i dag møter for Pedagogisk Liste) orienterer med hjelp av en lysbildefremvisning fra Driv.

18.00 I sin orientering kommer Johnsen med en nyhet: Årsmøtet til Driv har vedtatt (mot én stemme) å gå bort fra ordningen med borgerskap, og gjeninnføre egne studentpriser. De har også innført reduserte leiepriser og arrangementspriser for studentorganisasjoner, selv om dette betyr lavere inntekter for Driv.

Romfordeling i studentgangen

18.15 Christian Nilsen (ISU), Jonas B. Johnsen (p) og Chris Stokvik (m) erklærer seg inhabile.

Bendik Storvik Nilsen (ssl) foreslår at Driv bytter plass med lagerpultene. Håvar Uhre Halvorsen fra Driv forteller at det kontoret de er innstilt på å få ikke er tilpasset behovene, og støtter SSLs forslag.

Moderat Liste, Kunstfak og Arktisk liste stemmer ned forslaget til SSL. Kontorfordelingen for øvrig blir vedtatt.

Ansatt eller valgt rektor

18.25 I regjeringens storingsmelding om struktur i høyere utdanning er det lagt opp til at ansatt rektor og ekstern styreleder skal være normalmodellen. Dette betyr at rektor skal være ansatt av styret, ikke valgt av studenter og ansatte (slik det er i dag), og styreleder oppnevnes eksternt av departementet. UiT har i dag et valgt rektorteam som studenter, vitenskapelig ansatte og tekniske ansatte kan stemme frem.

AU har ingen innstilling, men to alternativer og ber parlamentet velge ett av alternativene. Alternativ 1 er dagens ordning, alternativ 2 er å gå over til ansatt rektor og eksternt oppnevnt styreleder.

18.30 Ingen debatt. Mot to stemmer og én avholdende (fra Moderat Liste) får alternativ 1 stort flertall. SP er altså for at rektor skal være valgt, ikke ansatt.

Åpningstider på Kraft

18.30 Moderat Liste har en resolusjon som ber om at Kraft forlenger åpningstidene og åpner for tilsvarende ordning som på bibliotekene i byen: Selvbetjent adgang.

Chris Stokvik innvender at Kraft mener en ikke kan gå over til den ordningen på grunn av brannforskriftene. En alternativ løsning for å omgå forskriftene kan være å la alle medlemmer ved oppstart gå en brannrunde på Kraft.

Pedagogisk Liste og Christian Nilsen er avholdende, men forslagene i resolusjonen blir vedtatt.

Vedtektsendringer

18.45 AU har fremmet ti konkrete endringsforslag til vedtektene. Øyvind Dammerud orienterer om at kontrollkomiteen ikke har kommet med innstilling, slik de skal etter regelverket (§ 14.3), til om vedtektene bør vedtas.

Forslag A til C handler om navneendringer, og F om det nå nedlagte landsstyret i NSO. Forslag D går på at UiT skal være nasjonalt tilknyttede SAIH. Forslag E foreslår at mistillit bare kan fremmes av en representant på et ordinært møte (aldri annerledes). Forslag G endrer ansvarsområdene til AU-medlemmene (et alternativ er åtte ulike oppgaver, et annet ni). Hovedendringen i forslag G er at utdanningsansvarlig deles i to: Utdanning og læringsmiljø, samt fag og forskning. I det ene alternativet er internasjonalisering (som i dag er en egen post) foreslått fjernet. Forslag H dreier seg om når parlamentet bruker preferansevalg som valgform, forslag I fjerner en særregel om at to fakultets- og minoritetsrepresentanter kan kreve ekstraordinært møte (til fordel for hovedregelen), og forslag J dreier seg om å avskaffe ordningen med faste komiteer, som ikke har vært operative i 2014/2015.

Kari Eie (sos.dem.) tar opp måten endringen er presentert på, og mener begrunnelsene er vanskelige å tolke.

Bendik Nilsen (ssl) argumenterer mot forslag I og J. Hanna Bakke-Jensen (m) replikerer at forslag J jvil gi AU mulighet til å sette ned komiteer ved behov, ikke per automatikk. Øyvind Dammerud argumenterer med at forslag I handler om å likebehandle representantene. Nilsen fremmer et kompromissforslag om å øke kravet til tre fakultets- og minoritetsrepresentanter.

19.00 Christian Nilsen mener det er feil at kontrollkomiteen ikke har innstilt i saken på forhånd. Kun SSL ønsker å utsette saken i påvente av kontrollkomiteens innstilling. Det blir avstemning.

Forslag A, B, C, D, E og F blir enstemmig vedtatt. Også forslag G2 (dele fag- og forskningsporteføljen i to uten å fjerne internasjonalisering) blir enstemmig vedtatt, mens det er flere som er avholdende til forslag H. Forslag I blir avvist. SSL  og Sos.dem. (PL avholdende) gjør at forslaget faller. Forslag J, på sin side, blir vedtatt mot stemmene til SSL og en fra Sos.dem.

19.10 Til slutt blir helheten i vedtektsendringene enstemmig vedtatt.

Vårfordeling av semesteravgiften

19.15 Først erklærer seg Ina Guttulsrød inhabil. Kristian Johansen har gått (han ville også vært inhabil som styremedlem som leder for Høyres Studenter). Emil Ellefsen ber om en redegjørelse fra kontrollkomiteen fordi han er bekymret for at parlamentet ikke blir vedtaksdyktige hvis alle som kan være inhabile trer ut. Totalt er det så mange som går frem til lederpulten og leverer fra seg stemmeskiltene at det bare er 13 som sitter stille på plassene sine. Rot igjen.

19.25 Matias Kjerstad (ssl) foreslår at saken utsettes. På grunn av at det ikke er realitetsbehandling rykker alle de åtte som mente seg inhabile inn igjen i tide til utsettelsen skal stemmes over. Fire stemmer for at saken utsettes, og alle de åtte rykker ut igjen.

Nå er det en debatt om habilitetsregelverket. Marianne Haukland mener dette er en ny fortolkning av regelverket å legge til grunn en så streng norm rundt habilitet som nå. Matias Kjerstad mener hensynet til å avvikle møtet må veie tungt når det kommer til habiliteten.

19.35 Nye kast. Med sju mot seks stemmer vedtar parlamentet at

På grunn av at mindretallets innstilling inneholder en fordeling til SJP, som søkte etter fristen, mener KOK at hele mindretallets innstilling er ugyldig. SSL, som har mindretallets innstilling, ber om at vurderingen overprøves av parlamentet.

19.55 Det har vært en samordningspause. AU foreslår at SJP-søknaden ikke realitetsbehandles. Det har også vært diskusjon om å finne et kompromiss der mindretallet kan trekke punktet om SJP. Det foreslår Kjerstad også fra talerstolen, med påfølgende endringer slik at SJPs innstilte støtte fordeles til andre organisasjoner. SSL trekker sitt overprøvingsforslag, og et forslag fra AU om å ta ut SJP-støtten blir også trukket.

«Hva er begrunnelsen», spør Jurfaks representant om fordelingen til JSU. Emil Ellefsen (m) svarer.

20.00 Matias Kjerstad presenterer mindretallets innstilling. Han foreslår ingen støtte til HHT-dagen. Børsklubben, Moderat Liste, Høyres Studenter (som har søkt hver for seg selv om de likevel er veldig nært knyttet sammen), SSL, Sos.dem. og TSI får mindre i støtte enn flertallet. Davvin, FN-studentene, Studenter med Haiti, Studentmållaget og YATA får derimot mer i støtte.

Jørgen Nicolaysen fra Jurfak spør om egenkapitalen i JSU (over 100 000 kroner) virkelig taler mot å gi arrangementsstøtte. Emil Ellefsen svarer ja.

20.10 Christian Nilsen foreslår å kutte SSL med 10 000 kroner (dvs ikke gi noen støtte i det hele tatt). Dette handler bare om å straffe SSL, svarer listen.

Selv om organisasjoner som har søkt om støtte har fått taletid, ble strek satt før Studenter med Haiti fikk anledning til å tegne seg.

Nilsens forslag fikk én stemme. Ingen gikk på finten. Mindretallsinnstillingen i blokk fikk stemmene til SSL og Sos.dem., men flertallsinnstillingen ble vedtatt. Ingen tenkte på å dele opp forslagene på de ulike postene der det var forskjell.

Arbeidsgrupper for fusjon

20.15 Etter den noe ampre debatten om semesteravgiften er det tid for å diskutere fusjonen.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Utropia

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s