Direkte fra Studentparlamentet 29. oktober

Tegnforklaring om de ulike listene:
(m) – Moderat Liste (største posisjonsgruppe, 7 mandater)
(ssl) – Sosialistisk Studentlag (de facto største opposisjonsgruppe, 3 mandater)
(sds) – Sosialdemokratiske Studenter (også i posisjon, 2 mandater)
(f) – Finnmarkslista (2 mandater)
(p) – Pedagogisk Liste (2 mandater)

16.50 I dag skal Studentparlamentet behandle den store semesteravgiftsfordelingen. Styret i Studentsamskipnaden har allerede lagt rammene for bruken av semesteravgift i 2015, og politikerne har 4,3 millioner som skal fordeles på utallige søkere. Det meste skal fordeles i dag, og en pott skal settes av til ekstrafordeling på våren i tillegg til å dekke løpende søknader som kommer inn. En egen semesteravgiftskomité har jobbet frem en innstilling til vedtak.

Sakspapirene (både innstillingen og alle søknadene) ligger her.

Den store vinneren i komiteens innstiling er TSI (studentidretten) som får 1,15 millioner (35 % mer enn i fjor), og de to store taperne er Studentsamfunnet driv (1,1 mill., 17 % mindre enn i fjor) og Studentavisa Utropia (500 000, 18 % mindre enn i fjor). 10 % av hele potten går til tiltak og organisasjoner i Finnmark (som Studenthuset City, Studentunionen og Fadderuka Alta).

17.15 Lederen for SAIH har fått 5 minutter til å innlede om SAIHs arbeid og arbeidet for studenter i utlandet.

17.20 Møteleder må informere om at møtestart blir forskjøvet 30 minutter pga tekniske problemer i auditoriet. Møtestart blir derfor ca. 17.50-17.55 i stedet.

Komiteen har lagt frem en innstilling uten å begrunne hvorfor de har prioritert som de har gjort. Alle venter i spenning på denne begrunnelsen.

17.55 Opprop. 18 representanter tilstede.

Ordstyrer innleder med å oppfordre om at hvis en sier seg uenig om noe fra talerstolen, bør en stemme mot forslag eller innstilling.

18.00 Først supplering av listene. Parlamentet vedtar å supplere listene på neste møte.

Før debatten starter får de ulike organisasjonene anledning til å presentere sin sak.

18.05 Forvirring rundt hvem som skal forklare sin sak. Organisasjoner i Alta får ikke svare på spørsmål fordi de ikke når frem. «Jeg regner med at parlamentet forstår at hvis det er noen som ikke kan svare på spørsmål, så stiller man ikke spørsmål til dem», svarer ordstyrer.

Nå skal komiteen presentere sin begrunnelse.

18.10 Komiteen forklarer at de ikke har lagt frem en begrunnelse fordi en ikke kan veie de ulike organisasjonene opp mot hverandre. De har ulikt antall brukere og frivillige og ulik funksjon. «Å legge ved begrunnelsen kan også føre til splid og uenighet mellom de ulike organisasjonene», sier komiteens leder og velferdsansvarlig Oliver Mizero.

De ulike kriteriene som står listet opp i tildelingsreglementet har en samlet sett vurdert skjønnsmessig.

Helsefak har fått 65 000 fordi studentengasjementet høyt. «Dette kommer veldig godt frem i regnskap og budsjett».

ISU har budsjettert med å bygge opp sin egenkapital, og det kan ikke prioriteres, sier komiteen.

Finnmarksfakultetet har sendt en nøktern søknad til komiteen som innvilges.

TSI har vært underfinansiert over lang tid.

Hurradio har fått 40 000 kroner fordi organisasjonen har en god egenkapital uten å forklare dette.

Fadderuka Alta var formelt ikke søknadsberettiget.

Utropia vil kunne gå rundt med den innstilte sum.

ESN Finnmark har en nøktern, god og forsvarlig søknad.

Mange av begrunnelsene er veldig kortfattede. Flertallet har nå også endret støttebeløpet til StudentUKA fra 70 000 til 90 000 ved å kutte 10 000 hver fra TSI og Driv.

Mindretallet i komiteen, Reidun Heggen, har støttet Hurradio med 20 000 og kuttet Helsefak tilsvarende.

18.20 Komiteen må ta NT-fak og Driv om igjen.

«Grunnen til at de ikke er innstilt på mer er på grunn av den økonomiske situasjonen i år», sier Emil Ellefsen. Det er for ordens skyld 550 000 kroner mer til fordeling i år enn i fjor. (95 000 kroner mer hvis en regner bort Finnmark)

Kristian Wangsfjord (m) spør Utropia om budsjettet, som fremstår som kreativt og useriøst. «Hvorfor deler dere ut 1 million kroner i lønn», spør Wangsfjord.

«Vi er klare over den prekære situasjonen, og vi skal kutte mer til neste år», svarer avisen, som lover ytterligere kutt på lønnssiden.

Joakim Breivik (m) spør om regnskapet er godkjent av revisor. Wangsfjord følger opp og mener at lønnsutgiftene må «halshugges» for å gi dem 500 000 kroner. «Dette er revisorgodkjent», svarer avisen.

Moderat Liste fortsetter å spørre om lønnsutgiftene. 500 000 kroner i lønn er hårreisende, sier Wangsfjord, som heller vil ha en avis uten lønnsutgifter og faste ansatte og med annonseinntekter. «Annonseinntektene har vært vanvittig dårlige i Utropia i lang tid», svarer Utropia.

18.35 StudentUKA taler. «Vi er skuffet over den opprinnelige innstillingen», sies det. Det er budsjettert på 100 000 kroner, «men vi håper på å få 200 000», som det er søkt om. Det orienteres bl.a. om LilleUKA, som skal være et arrangement sammen med studentbarnehagene.

18.40 Studentsamfunnet driv orienterer. «Jeg er veldig skuffet, for jeg hadde i hvert fall forventet en begrunnelse som forholdt seg til kriteriene. Jeg føler at synsing har funnet sted», sier Jonas B. Johsen, president i organisasjonen. Johnsen har hittil vært varamedlem for Pedagogisk Liste.

«Dette vil få alvorlige konsekvenser for studentlivet i Tromsø og på driv», sier han. Driv har levert ut et brev med oversikt over konsekvensene av et kutt på 230.000 kroner, som er komiteens innstilling.

Emil Ellefsen (m) svarer at «vi har tatt hensyn til de økonomiske forutsetningene». «Ingen andre organisasjoner har bedre forutsetninger for å dekke inn eventuelle reduksjoner i støtten fra semesteravgiften.» Men fremdeles ingen begrunnelse ut fra de bestemte kriteriene.

18.45 TSI nå. «Jeg kommer rett fra å ha bedrevet studentidrett», sier taleren. Han er glad for at komiteen har innstilt på økning. «I fjor var vi årets soleklare taper», sier han videre.

Chris Stokvik (BFE) spør om fordelingsnøkkelen mot ikke-studenter som bruker TSI. 18 % av brukerne er ikke-studenter. «Vi subsidierer altså ikke-studenter med vår semesteravgift». TSI svarer. «Mange av de 18 % er involvert i små idretter, og er nøkkelpersoner der. Vi håper å tromme igjennom en forskjellsbehandling med ikke-studenter i år». Saksopplysning fra TSI. «Våre underorganisasjoner får bare støtte basert på antall studenter».

Organisasjonskonsulent Eva Marie Haugen i Finnmark spør om noen har spørsmål til Fadderuka Alta. Det har ingen.

18.50 Styreleder i Jusshjelpa Nord-Norge Kaja Senstad er på talerstolen. «Vi er takknemlige for å være innstilt på 200 000 kroner i år». Senstad forteller om Jusshjelpas oppsøkende virksomhet.

Deputasjonene fra de ulike organisasjonene er ferdige, og vi skal starte på debatten. Først en 15 minutters pause. Møtet starter igjen ca. 19.05.

19.10 Nå starter det igjen. Organisasjonskonsulenten påpekte i pausen at støttesummen pr. student faktisk har gått ned fra 2014 til 2015. 180 kroner i 2015 stedet for over 200 i 2014.

Lise Fandin (p) har et forslag å presentere. Hun vil trekke 15 000 fra Håp i Havet (som er innstilt på 60 000). «Organisasjonen gikk 119 000 i pluss i 2014, i tillegg til å få støtte fra BFE». De 15 000 skal gå til Driv.

Svein Håkon Hansen (sos.dem.) er veldig kritisk til at begrunnelsen for innstillingen bare har vært muntlig. «Jeg er fortsatt veldig forvirret om de ulike forslagene som er her».

Alexandra Tenebroso (NT) mener det er veldig dårlig komitéskikk å ikke gi skriftlig begrunnelse hvis noen har bedt om det. I dette tilfelle Driv. Det er merkelig at det ikke tas hensyn til at organisasjonene også må investere.

Marius Hansen (ssl) deler Svein Håkon Hansens kritikk av begrunnelsen, og har et stort forslag. Han inviterer til et forlik med utgangspunkt i å veie opp kuttene til Driv. 100 000 hentet fra TSI (-50 000), den lille fordelingen (-40 000) og Håp i Havet (-10 000).

Emil Ellefsen (m) gjentar de kriteriene som ligger til grunn, og mener Driv må ta innover seg dette. Men fremdeles ingen konkret begrunnelse. Han tegner seg igjen og leverer forslag. Moderat Liste vil kutte Utropia med 150 000 og gi til Driv (60 000), StudentUKA (30 000) og Studenthuset City (60 000).

19.20 Ny pause på 15 minutter. Nå for å få forslagene digitalt opp på nett.

19.45 Nå en diskusjon om inhabilitet. «Vi må ta hensyn til forvaltningsloven, ikke slavisk følge den», sier Kristian Wangsfjord (m).

Kontroll- og organisasjonskomiteen sier det er flere tilfeller der det er tvil om habiliteten og komiteen egentlig mener det er snakk om inhabilitet, men anbefaler likevel at de anses habile. Kjennes de inhabile, blir ikke parlamentet vedtaksdyktig. På spørsmål om de kan redegjøre for hvem som er habile eller ikke, mener komiteen at man egentlig må stemme over habiliteten i blokk.

19.55 Nå leser komiteen opp navn på alle representantene og spør om de har sideverv som gjør dem habile. De fleste svarer nei. Seks personer er det etter navneoppropet tvil om er habile. Det blir vedtatt at de som har lederverv eller styreverv i organisasjoner som er part i saken, er inhabile (mot tre stemmer og én avholdende). Det betyr at bare én person er inhabil.

20.10 Nå til votering.

Forslaget til Lise Fandin får fem stemmer (tre fra SSL, én fra PL og Jurfak). Marius Hansens forslag er nå omforent, men blir avvist mot stemmene til Moderat Liste, Jurfak, BFE og Helsefak (én avholdende). SSL og PL stemmer for. Forslaget til Moderat Liste om Utropia blir vedtatt. Moderat Liste, Jurfak, BFE og Helsefak stemmer for, SSL, PL og NT-fak stemmer mot. Alexandra Tenebroso har et forslag om også å øke støtten til Driv, men også her blir forslaget avvist av flertallet med Moderat Liste, Jurfak, BFE og Helsefak. SSL, PL og NT-fak stemmer for.

20.15 Så er det flertallsinnstillingen og mindretallsinnstillingen om Hurradio. SSL, PL og NT-fak stemmer for mindretallsinnstillingen (som prioriterer Hurradio fremfor Helsefak), men det er flertallsinnstillingen som blir vedtatt.

Helheten. Moderat Liste, Jurfak, BFE, Helsefak og NT-fak stemmer for den, mens SSL stemmer mot. Pedagogisk Liste er avholdende.

Møtet heves 20.17.

Reklamer

2 kommentarer

Filed under Utropia

2 responses to “Direkte fra Studentparlamentet 29. oktober

 1. A.Tenebroso

  Det var veldig mye stusselig egentlig. Tydeligvis ingen i fordelingskomiteen som begriper investor-mentalitet (ironisk nok). SS Driv er en ny organisasjon, og alle nye prosjekter krever at man kaster en del penger inn i de før de kan begynne å gå rundt og generere penger tilbake. Spesielt i prosjekter som man mener «har mest potensiale» til å stå på egne bein i lengden. Investering 101. Failed. Langsiktighet ser ikke ut til å være et begripelig konsept heller.

  Jeg vet ikke hvem som tenkte ut plasseringen av folk rundt i salen, men NT-Fak ble iallefall plassert langt unna de andre fakultetsrepresentantene – som alle satt i en klynge på høyreflanken. NT-Fak ble tydeligvis plassert i den «røde» flanken. Er høyreflanken bekymret for at andre levende organismer forstyrrer deres samlede hive-mind bevissthet i beslutningstagelse?

  Savner de nostalgiske dagene da fakultetsrepresentanter var individer.
  Beklager, jeg glemmer hele tiden at studentpolitikken ikke dreier seg om studentdemokrati.
  Why do things reasonable when you can go full retard.

 2. Tilbaketråkk: Direkte fra Studentparlamentet 5. november | Ivers

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s